VEDTÆGTER For Djurslands Motor Klub Autosport

§ 1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er »DJURSLANDS MOTOR KLUB AUTOSPORT« forkortet DMKA og dens hjemsted er  Syddjurs Kommune.

DMKA er tilsluttet Dansk Automobil Sports Union, DASU, under Danmarks Idræts Forbund, DIF, og er underlagt disses love og bestemmelser.

§2. Formål

Foreningens formål er at drive en moderne motorklub med såvel bredde som elite udøvelse, til fremme af medlemmernes og interessenternes interesser for sporten og dens udøvelse, herunder:

 • at samle motorsports udøvere og motorsportsinteresserede på Djursland
 • at fremme motorsporten
 • at afholde kurser og foredrag
 • at varetage medlemmers interesser i motorsportsanliggender over for offentlige myndigheder og private institutioner
 • at virke for større færdselssikkerhed og ansvarsbevidsthed i trafikken, i samarbejde med Dansk Automobilsports Union (DASU) og Dansk Idræts Forbund (DIF)
 • at indgå i et strategisk samarbejde med andre og omkring liggende klubber

Til styrkelse af formål og økonomi, har DMKA stiftet en erhvervsdrivende fond ”Ring Djursland Motorsport”.

§ 3 Medlemskab

Som medlem kan optages enhver uberygtet motorsports udøver eller motorsportsinteresseret.

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelser.

Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udpeges af generalforsamlingen. Udpegningen kræver 2/3 majoritet af de afgivne stemmer.

§ 4 Ind- og udmeldelse

Ind- og udmeldelse af foreningen skal ske til foreningens kasserer.

For medlemmer under 18 år skal ind og udmeldelse bekræftes af forældre eller værge.

§ 5 Kontingent og Restance

Generalforsamlingen bestemmer den til enhver tid gældende kontingent og størrelsen fastsættes på den årlige generalforsamling. Det årlige kontingent indbetales senest den 1. februar. Er kontingentet ikke indgået senest den 1. februar, anses vedkommende medlem for slettet som medlem af klubben.

Medlemskab påbegyndes samme dag, som kontingentet er betalt.

§ 6 Udelukkelse og Eksklusion

Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller såfremt vedkommende modarbejder foreningens formål.

Bestyrelsen kan udelukke eller ekskludere et medlem, der skønnes at modarbejde foreningens formål eller på anden måde skader foreningens aktiviteter eller omdømme, dette gælder også for match fixing.

Udelukkelsen eller eksklusionen er effektiv fra det tidspunkt, hvor den skriftligt meddeles medlemmet.

I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

I sager om ekskludering kan medlemmet, ved skriftlig anmodning til bestyrelsen, forlange eksklusionen prøvet, på den førstkommende ordinære generalforsamling, hvor eksklusionen optages som et særskilt punkt på dagsordenen. Eksklusionen stadfæstes, såfremt der ved afstemningen er 2/3 dels flertal af de afgivne stemmer for eksklusionen. Såfremt eksklusionen ikke stadfæstes er eksklusionen bortfaldet.

§ 7 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt, inden udgangen af marts måned. Generalforsamlingen indkaldes med følgende dagsorden:

 • Valg af dirigent og referent.
 • Bestyrelsens Beretning – Udvalgsberetninger
 • Regnskab til fremlæggelse og godkendelse
 • Næste års kontingent
 • Orientering fra fonden ”Ring Djursland Motorsport”
 • Indkomne forslag
 • Valg af Formand (ulige år)
 • Valg af Kasserer (lige år)
 • Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
 • Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 • Valg af revisor og revisorsuppleant
 • Eventuelt

Generalforsamling indkaldes skriftligt – enten med post eller e-mail – samt via klubbens hjemmeside med mindst 21 dages varsel.

Enhver lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden dennes afholdelse. Afstemning foregår ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning foretages hvis mindst ét medlem kræver dette.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent der vælges på generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Beslutninger træffes af almindeligt flertal, med mindre der af vedtægterne fremgår andet krav.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes når bestyrelsen skønner det nødvendigt eller når mindst 1/5 af medlemmerne fremsætter skriftlig motiveret begæring herom.

§ 8 Bestyrelsen

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen består af 5 personer. Formændene for de af bestyrelsen etablerede sportslige udvalg / afdelinger er herudover tilknyttet bestyrelsen.

Bestyrelsen kan, efter ønske og behov, nedsætte og opløse underudvalg / afdelinger og ad – hoc udvalg, til varetagelse af såvel sportslige afdelingsopgaver, som opgaver af praktiske, sociale og udviklingsfremmende karakterer.

Intet bestyrelsesmedlem kan samtidigt være medlem af en anden bestyrelse, der er medlem af DASU.

De forskellige nedsatte udvalgs / afdelingers regelsæt, skal godkendes af bestyrelsen.

§ 9. Valg, konstituering og ledelse

Bestyrelsen vælges på den årlige ordinære generalforsamling. Valg til bestyrelsen er gældende for to år af gangen. Formand og kasserer vælges direkte på generalforsamlingen. På ulige årstal vælges formanden og et bestyrelsesmedlem. På lige årstal vælges kassereren og to bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende møde efter generalforsamlingen, som indkaldes af formanden og afholdes senest en måned efter generalforsamlingens afholdelse.

Bestyrelsen konstituerer sig med Næstformand og Sekretær. Øvrige medlemmer kan tildeles særlige poster.

Udvalgs-/afdelingsformændene for de sportslige udvalg/afdelinger har sæde i bestyrelsen, som repræsentant for udvalgene/afdelingerne. Valg og konstitueringer af disse skal fremgå af og beskrives i deres regelsæt.

På den ordinære generalforsamling vælges to suppleanter til bestyrelsen, samt en intern revisor, for et år af gangen.

Bestyrelsesmøderne indkaldes og ledes af formanden.

Der optages referat af alle møder. Referatet godkendes af bestyrelsen.

Valgbare til bestyrelse og udvalg er medlemmer der er fyldt 15 år og har stemmeret.

§ 10 Regnskab og revision

Kassereren fører foreningens regnskab og indsætter foreningens midler på foreningens bankkonti, fraregnet et beløb til de daglige forretninger. For at hæve penge på foreningens konto kræves kassererens underskrift.

Regnskabsåret er 1. januar – 31. december.

Bestyrelsen kan til enhver tid afkræve kassereren en oversigt over regnskabet. Revideret regnskab kan rekvireres hos kassereren 7 dage før generalforsamlingen.

Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisors påtegning og underskrift.

§ 11 Tegningsret og hæftelser.

Foreningen tegnes af formand i forening med et bestyrelsesmedlem eller af 4 medlemmer af bestyrelsen i forening.

Bestyrelsen er berettiget til at meddele prokura.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.

§ 12 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændring kan kun foretages på en generalforsamling og der kræves 2/3 majoritet af de afgivne stemmer.

§ 13 Medlemsorientering

Medlemsorientering sker dels via DASUs officielle organer, klubbens hjemmeside, udvalgenes Facebooksider, samt E-mail.

§ 14 Opløsning

Opløsning af Djurslands Motor Klub Autosport, kan kun finde sted på en i samme anledning lovligt indvarslet generalforsamling og skal vedtages med mindst 2/3 stemmer af det samlede medlemstal.

Såfremt der ikke deltager 2/3 af medlemmerne, skal der inden for en måned indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling. På denne generalforsamling kan opløsning vedtages med 2/3 stemmers flertal, af de fremmødte medlemmer.

Bestemmelse om, til hvilket almennyttigt / almen velgørende formål foreningens formue skal tilgå, træffes på samme generalforsamling.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 20. marts 2017