Ordensregler

 

 • Alle kørere skal melde deres ankomst, inden der må køres. Der skal forevises gyldig licens. Udleveret mærkat skal klistres på front nummertavle.
 • Al til- og frakørsel til banen foregår fra porten ud til Århusvej.
 • Al færdsel uden for vort område er strengt forbudt.
 • De regler som DMKA og DASU udstikker for go-kart kørsel skal til enhver tid overholdes.
 • Kørsel i ryttergården er ikke tilladt.
 • Parkering af karts i pitområdet er ikke tilladt. Karten skal fjernes fra området mellem træningsintervallerne.
 • Til enhver træningsdag udpeges en uddannet baneleder. Denne person er øverste beslutningstager under træningen.
 • Al henkastning af affald inkl. cigaretskodder er strengt forbudt. Vi tager selv vort affald med fra området.
 • Benyt de til formålet opstillede skraldespande, og vær omhyggelig med korrekt sortering i henhold til anførelsen på låget af skraldespandende.
 • Ifølge miljøgodkendelsen og DASU’s reglement 6 skal al blanding af benzin, tankning og smøring af karten ske over en pressing. Der skal altid ligge en presenning på minimum 2 x 2 meter på jorden i det område, hvor der arbejdes med karten.
 • I træningsperioderne må der maksimalt være 10 karts på banen ad gangen.
 • Det er til enhver tid op til banelederen at beslutte, om træningen skal deles op i intervaller, og i givet fald, hvilke klasser der træner sammen.
 • For at måtte træne på banen, er det et ufravigeligt krav, at karten opfylder alle sikkerhedsmæssige krav stillet i DASU’s reglement 6. Ligeledes skal kørerens beklædning opfylde samtlige krav, som er angivet i reglementet.
 • Det er kørernes ansvar at meddele sekretariat eller banelederen, hvilke klasse man ønsker at køre i.
 • Karten skal være forsynet med let læselige numre for, bag og på begge sidekasser i de farver, som passer til klassen.
 • Banelederens anvisninger skal til enhver tid efterkommes.
  Brud på reglerne kan medføre bortvisning fra området.

 

Miljøregler

 

Uddrag fra reglement 6 om kartingsporten

60.7 Miljø

60.701

Håndtering af brændstof, olie og kemikalier samt affaldsprodukter herfra og påfyldning af brændstof og olie må kun ske i områder med en tæt belægning, der kan modstå de pågældende stoffer, og hvor der ikke kan ske spild til afløb og jord, f.eks. på en spildbakke, som er i stand til at rumme den mængde af olie, brændstof eller kemikalier, der håndteres. Spild af brændstof, olie og kemikalier skal straks opsamles. Alt opsamlet spild, inkl. opsamlingsmaterialet, skal opbevares og bortskaffes som  farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale. Reparation og vedligeholdelse af køretøjer må kun foregå på arealer med en tæt belægning, der kan modstå brændstof, olie, m.v., eller på en  spildbakke, der kan rumme den mængde væske, der håndteres.

60.702

I depotet/pitten hvor der foretages reparation og servicering af kartene, skal der være et underlag (Min. 2 x 3 meter), der er tæt over for benzin, olie og andre anvendte væsker. Alle spild skal straks opsamles med opsugningsmateriale, der umiddelbart efter skal deponeres i dertil opsatte beholdere til kemikalieaffald/farligt affald.

60.703

Transportvogne til karts skal, når karten serviceres, have spildbakke, som kan opsamle alt spild af benzin m.v. Spild skal snarest muligt deponeres i  de dertil opsatte beholdere til spildolie eller kemikalieaffald/farligt affald.

60.704

Opstart af motorer er først tilladt inden umiddelbar udkørsel på banen.

Prøvestart:

Tilladelse til opstart af motorer kan gives af baneleder /official når karten står på startgridden.

60.705

Overtrædelse af bestemmelserne i afsnit 60.7 straffes som minimum med udelukkelse fra dagens træning eller arrangement.