§ 1 – Klub tilhørsforhold
Gokart afdelingen er en del af Djurslands Motorklub Autosport (DMKA) og er til enhver tid underlagt DMKA’s vedtægter.
Afdelingen ledes af et udvalg som alene træffer beslutninger vedrørende go-kart i medlemmernes interesse og som referer til DMKA’s bestyrelse for godkendelse

§ 2 – Beslutningsforhold
Gokart afdelingen afholder hvert år inden udgangen af marts måned et årsmøde.
Dagsordnen skal som minimum indeholde:
Beretning for det forgangne år
Aflæggelse af afdelingsregnskab
Valg til udvalg (se § 3)
Gennemgang af årsplan for afdelingen
Indkaldelse til dette møde skal være medlemmerne i hænde senest 3 uger før afholdelse af mødet.

§ 3 – Udvalg
Udvalget består af 7 medlemmer samt 2 suppleanter. En af DMKAs bestyrelse udpeget person, har altid plads i udvalget. Hvert af de øvrige medlemmer vælges for en periode af 2 år. Hvert år er 3 medlemmer på valg.
Medlemmer af udvalget kan genvælges efter eget ønske.
Suppleanterne er på valg hvert år.
Udvalget vælger selv formanden og kasserer. Formanden deltager i DMKA’s bestyrelsesarbejde. Ligeledes peger udvalget på et medlem til ØMS samarbejdet.
Suppleanterne deltager i udvalgsmøderne.
Afgørelser træffes ved stemmeflertal. Suppleanter har ikke stemmeret.

§ 4 – Valgbarhed
Som medlemmer i udvalget kan vælges medlemmer af DMKA, med relation til go-kart.

§ 5 – Arbejdsopgaver
Udvalget arbejder for klubbens medlemmer med henblik på at skabe de bedste vilkår for go-kart kørsel på Djursland.
Udvalget styrer afdelingens hjemmeside.

§ 6 – Ikrafttrædelse – Ændringer
Regelsættet træder i kraft ved årsmødet januar 2009.
Ændringer skal forelægges og vedtages på efterfølgende årsmøder. Forslag til ændringer skal være udvalget i hænde senest 3 uger før årsmødet.