Generalforsamling 2014

DMKA afholder sin årlige Generalforsamling i klublokalet på Ring Djursland, tirsdag den 11. marts 2014 kl. 19.30

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning, herunder beretning fra afdelingerne
3. Regnskab fremlægges
4. Næste års kontingent (for 2015)
5. Orientering fra Fonden Ring Djursland Motorsport
6. Indkomne forslag
Bestyrelsen ønsker at stille forslag til ændring af vedtægerne – læs her
7. Valg
Kasserer — På valg er Mette Møberg
Bestyrelsesmedlemmer — På valg er Arne Pedersen og Benny Stubberup
8. Valg af 2 suppleanter
9. Valg til hjælpeudvalg
10. Valg af revisorer
11. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde ( formand@dmka.dk) senest tirsdag den 25. februar.

Husk: Kontingent for 2014 skal være indbetalt for at man kan deltage i generalforsamlingen

Vel mødt — Bestyrelsen